Skip to content
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Listen
Welkom
In het oudste stenen woonhuis van Nederland

Het oudste stenen woonhuis
Aan de Sandrasteeg 8 en Stromarkt 19 bevindt zich het oudste stenen woonhuis van Nederland. In de vroege 12de eeuw werd het pand gebouwd als proosdij van het kapittel van Lebuinus. Een kapittel is een bestuurlijke regio binnen de Katholieke kerk welke vaak verbonden was aan een kerk of kathedraal.

Het kapittel van Lebuinus in Deventer is in de 11de eeuw gesticht door Bisschop Bernoldus van Utrecht. De proosdij was de ambtwoning van de proost, de kerkelijk leider van het kapittel. In opdracht van de bisschop bestuurde de proost het kapittel in diens afwezigheid. De proosdij nam een belangrijke plaats in binnen de kerk en daarmee binnen de stad Deventer.

Over de tentoonstelling
Deventer werd na een lange en rijke Katholieke geschiedenis, die begon met de stichting door Lebuinus in 768 na Christus, in 1591 protestants. Na het beleg van Deventer door Prins Maurits van Oranje, kwam er een einde aan deze eeuwenlange macht van de bisschoppen.

In deze tentoonstelling maakt u kennis met Deventer in de 12de eeuw, het ontstaan en de inrichting van het immuniteitsgebied, de proosdij en natuurlijk het oudste stenen woonhuis van Nederland als gebouw.

2
Listen
Deventer in de 12de eeuw
Een veilige woonplaats

Beschermd tegen de vijand
Als reactie op de aanval van de Vikingen op Deventer in 882 werd een verdedigingswal rond de nederzetting aangelegd.
Het tracé van deze nieuwe wal volgde min of meer de Polstraat, de Brink, de Smedenstraat en de Molenstraat.
Deventer was toentertijd een van de eerste beschermde nederzettingen in Nederland. Niet veel later ontvluchtte de bisschop van Utrecht het onveilige rivierengebied om zich tijdelijk in het veiligere Deventer te vestigen. Enkele decennia later verhuisde de bisschop terug naar Utrecht, maar Deventer bleef voor de bisschoppen van Utrecht een belangrijke stad.

In de 12de eeuw was Deventer nog geen zelfstandige stad maar viel het onder het gezag van de bisschop van Utrecht.
Dit werd in 1046 zo bepaald toen de Duitse keizer het wereldlijk bestuur van de stad aan de bisschop overdroeg.
De bisschop was vanaf toen niet alleen meer de baas van de kerk, maar ook de nieuwe landsheer van Deventer. De stad werd bestuurd door dienstmannen van de bisschop die in de loop van de tijd steeds vaker een eigen koers gingen varen.

In de 11de en 12de eeuw vochten de keizer en de kerk over wie de hogere geestelijken mocht benoemen. Deventer koos partij voor de keizer, wat als gevolg had dat de stad door bisschoppelijke soldaten werd belegerd. Met veel moeite lukte het de bevolking om de aanval af te slaan. Als beloning kregen de inwoners in 1123 vrijstelling van het Huisstedengeld, een soort onroerend zaakbelasting. Dit wordt gezien als de eerste stap naar stedelijke zelfbeschikking.

De meeste bebouwing in de stad was in de 12de eeuw nog van hout. Alleen de belangrijkste gebouwen waren van tufsteen, zoals de kerk, de stadsmuur en de huizen van belangrijke kerkelijke functionarissen. Sommige mensen werden zelfs in een kist van tufsteen begraven.

3
Listen
De immuniteit
Het kerkelijk hart van de gemeenschap

De stad in de stad
In het hart van de stad lag het kerkelijk gebied, de zogenaamde immuniteit. Hier woonden en werkten de leden van het kapittel met hun huishoudingen. Het gebied was fysiek gescheiden van de rest van de stad door een gracht en een muur. Vooral in tijden van onrust bood de muur rond de bisschopshof extra veiligheid voor haar bewoners. Bovendien gold binnen de immuniteit niet het wereldlijk recht, maar het kerkelijk recht. Het stadsbestuur had er dus geen zeggenschap.

Aanvankelijk woonden alle leden van het kapittel in het kapittelklooster dat waarschijnlijk tegen de Lebuinuskerk stond. Geleidelijk aan gingen de leden van het kapittel steeds meer een eigen huishouding voeren. Voor de bisschop werd een paleis gebouwd ter plaatse van het voormalige gymnasium
aan de Nieuwe Markt. De deken, de kerkelijk functionaris verantwoordelijk voor de administratie, kreeg een woning op
de hoek van de Lange Bisschopsstraat. In de zone tussen de Sandrasteeg en de Kleine Poot stonden huizen van kanunniken. De proosdij was hiernaast gelegen.

Binnen de grenzen van de immuniteit lagen verder nog de Lebuinuskerk, de Mariakerk en de begraafplaats.

4
Listen
Bouwfases
De ontwikkeling van het oudste stenen huis

Tot en met de tweede verdieping zijn nog sporen te vinden uit de vroegste bouwfase van het oudste stenen woonhuis. Het pand is niet in een keer gebouwd in zijn huidige vorm, maar kwam in meerdere fases tot stand.

11de eeuw
In het midden van de 11de eeuw werd een kleine vrijstaande kapel gebouwd, vermoedelijk in opdracht van de eerste proost van het toen recent opgerichte kapittel.

1130
Later, in 1130, werd in opdracht van proost Von Katzenelnbogen begonnen met de bouw van een rechthoekige residentie met ter plaatse van het eerdere kapelletje een grotere kapel.

Begin 13de eeuw
Aan het begin van de 13de eeuw werd de kapel in twee aaneengesloten fases naar het oosten toe uitgebreid.

1334
Na de stadsbrand van Deventer in 1334, waarbij ook het oudste stenen woonhuis beschadigd raakte, werd het voorhuis aan de Stromarkt binnen de bestaande hoogte herbouwd met een kelder en zogenaamde bel-etage, een etage in voorname huizen die als woonetage diende en vaak deels boven het straatniveau lag. De traptoren werd afgebroken en het achterhuis werd breder herbouwd.

16de eeuw
In het midden van de 16de eeuw werd het de uitgebouwde kapel verhoogd met een kamer: ‘de bavenste nije kamer aen den hoff’. Het voorhuis aan de Stromarkt werd ingekort.

Begin 17de eeuw
Begin 17de eeuw werd de eerder uitgebouwde en verhoogde kapel verder uitgebreid en werd een tweede etage toegevoegd. Het achterhuis van de Stromarkt werd voorzien van een kelder en een bel-etage en heeft vanaf dan dezelfde hoogte indeling als het voorhuis.

Eind 18de eeuw
Aan het eind van de 18de eeuw kreeg het pand zijn huidige vorm en omvang. De topgevel werd afgebroken en er kwam een nieuwe kap. De westgevels worden gestuukt en voorzien van kroonlijsten en houten kozijnen met schuiframen.

Na deze tijd zijn er nog diverse moderniseringen aangebracht, zoals nieuwe ramen. Ook werd het pand grotendeels gepleisterd. Op 15 mei 1944 werd het pand ernstig getroffen door afzwaaiende Engelse bommen. In 1978 werd het pand gesplitst. NV Bergkwartier restaureerde het pand aan de Sandrasteeg 8 in 1992, gevolgd door de restauratie van het pand aan de Stromarkt 19 in 2003. Later, in 2018, werd Stromarkt 19 onderdeel van de nieuwgebouwde bibliotheek.

5
Listen
Binnenkant van het pand
Kenmerken van de tijd

Aan de zuidgevel van de Sandrasteeg 8 is nog veel architectuur van de vroegere bouwfasen te herkennen, maar ook binnen in het huidige pand bevinden zich nog karakteristieke stijlelementen van vroeger.

Kenmerkend voor de 12de-eeuwse bouwfase van de proosdij zijn de lichtvensters op de tweede etage met zogenaamde deelzuiltjes in het midden. Deze deelzuiltjes kwamen tijdens verbouwingen aan het pand in 1939 en 1992 weer tevoorschijn, en zijn tegenwoordig nog steeds zichtbaar. In het stucwerk op de huidige binnenmuur aan de Sandrasteeg zijn ook de omtrekken van de 12de-eeuwse lichtvensters gesuggereerd.

Behalve de deelzuiltjes van de lichtvensters is in de binnenmuur van het pand ook nog een deel van het zogenaamd ‘kistwerk’ te zien. Kistwerk is de benaming voor een dik muurwerk, waarbij een buiten- en binnenmuur worden gemetseld en de ruimte daartussen wordt gevuld met puin. In de 12de-eeuwse bouwfase van de proosdij werd tufsteen gebruikt voor de binnen- en buitenmuur, en werd de muur gevuld met mortel, tufsteenpuin, natuursteenpuin en ijzeroerbrokken.

6
Listen
Kapel
De fundamenten voor de proosdij

Kapel
In het midden van de 11de eeuw werd ter plaatse van de Sandrasteeg 8 een kleine vrijstaande kapel gebouwd die de basis vormde voor de latere proosdij. De tufstenen fundering van deze oude kapel werd in 1992 tijdens restauratiewerkzaamheden teruggevonden. De nog aanwezig rondboog en de markeringen die zijn aangebracht op de vloer in deze ruimte laten duidelijk zien waar het kapelletje zich bevond.

De kapel werd gebouwd op ruim vijf meter boven NAP op een helling van één van de drie rivierduinen waar Deventer op is ontstaan om droge voeten te garanderen. Onder deze vijfmetergrens trad namelijk geregeld wateroverlast op.

Verder is er weinig bekend over deze vroege vrijstaande kapel. Het is goed mogelijk dat de eerste proost, van het toen net gevormde kapittel, het bij zijn nieuwe status vond passen om een eigen kapel te hebben en hij de opdracht gaf tot de bouw van de vrijstaande gebedsruimte.

Toen in de 12de eeuw de eerste proosdij werd gebouwd, werd alleen de fundering van kapelletje benut om op dezelfde plek een iets grotere huiskapel te bouwen.

7
Listen
NV Bergkwartier
Stadsherstel met respect voor het verleden

Vervallen binnenstad
Aan het begin van de 19e eeuw, waren grote delen
van de binnenstad van Deventer vervallen. In de huizen leefden verschillende grote gezinnen op elkaar en er was veel armoede. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liepen vrijwel alle panden forse schade op.
Na de oorlog werden veel panden dicht getimmerd
en niemand keer naar om.

Medio jaren ’60 werd vanuit Den Haag een subsidie in het leven geroepen om dit soort “oorlogsschade”
op te ruimen. Ook het stadsbestuur van Deventer keek daar naar.

Deventernaren in actie
Een aantal inwoners maakte zich zorgen over de sloop van een groot deel van het historische centrum van Deventer en richtte de Stichting Werkgroep Bergkwartier op. Later sloot de gemeente Deventer zich hierbij aan en samen met vele grote en kleine aandeelhouders
werd NV Bergkwartier – Maatschappij tot Stadsherstel opgericht. Door een grote subsidie van 1,5 miljoen gulden uit Den Haag, werd een echte start gemaakt met het opknappen van het Bergkwartier.

Doorlopend vennootschap
Ter gelegenheid hiervan onthulde Prins Claus op 31 maart 1969 een gevelsteen in de Bergstraat.

Inmiddels heeft NV Bergkwartier meer dan 160 panden gerestaureerd. Deze panden blijven meestal in eigendom en worden verhuurd als woning, kerk, hotel, restaurant, winkel, kantoor of zelfs een archeologisch depot!

8
Listen
Crosse van de staf van de bisschop van Deventer

Deze crosse van een staf werd in 1570 vervaardigd voor de franciscaan Aegidius de Monte, die in dat jaar bisschop van Deventer werd. De crosse is tot in de jaren tachtig gebruikt door de oud-katholieke bisschop van Deventer.

Op de nodus ziet men in nissen verguld zilveren beeldjes van heiligen, o.a. Aegidius en Franciscus. Bovenin de krul staat Lebuïnus, patroon van Deventer.

De Latijnse tekst op de achterzijde betekent: “het is zaliger te geven dan te ontvangen”. De crosse is een zeldzaam fraai voorbeeld van 16de-eeuwse Antwerpse edelsmeedkunst.

9
Listen
Lebuinuskelk

Een belangrijk motief voor een pelgrimstocht is het zoeken van genezing voor een ziekte of gebrek. Het vereren van relieken zou hieraan kunnen bijdragen. Houvast bieden de talloze verhalen over wonderbaarlijke genezingen bij heiligengraven.

In de late Middel-eeuwen laat de kerk pelgrims en andere gelovigen drinken uit aan heiligen toegeschreven bekers, nappen en drinkglazen. Dit zou een heilzame en geneeskrachtige werking hebben.

Waarschijnlijk is hiervoor ook de Lebuïnuskelk gebruikt. Ten onrechte werd hij toegeschreven aan de Ierse missionaris Lebuïnus (†773).

10
Listen
Lebuinuscodex

De Lebuinuscodex was een evangeliarium en zal met name een functie hebben gehad tijdens kerkelijke feesten, wanneer het
in processie werd meegedragen en op het altaar werd gezet. Daarnaast heeft de codex ook dienst gedaan als eedboek

De codex ontleent zijn naam aan een in Deventer bestaande traditie dat de teksten handgeschreven waren door Lebuinus. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het schrift is
ontstaan in Noord-Frankrijk in de 9de eeuw, na het overlijden van Lebuinus omstreeks 773. Hoe en wanneer de codex in Deventer terecht gekomen is, is niet bekend. Het boek werd
in 1860 op de zolder van de pastorie van de St. Lebuinuskerk ontdekt. Samen met twee andere boeken werd het gebruikt ter verzwaring van een mangelpers.

Deze reliëfs op de kaft, gemaakt van walrustand, laten de evangelisten zien: Matteüs, Johannes, Marcus en Lucas. Precies in het midden is het hoofd van Bacchus, de Romeinse god van de wijn, te zien. Mogelijk is dit later toegevoegd of dacht men dat dit een afbeelding van Christus was.

Flag_of_the_United_Kingdom.svg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Listen
Welcome
to the oldest stone house in the Netherlands

The oldest stone house
The oldest stone house in the Netherlands is located at Sandrasteeg 8 and Stromarkt 19. The building was built in the early 12th century as a deanery for the chapter of Lebuinus. A chapter is an administrative region within the Catholic Church which was often attached to a church or cathedral.

The chapter of Lebuinus in Deventer was founded in the 11th century by Bishop Bernoldus of Utrecht. The deanery was the official residence of the provost, the ecclesiastical leader of the chapter. By order of the bishop, the provost directed the chapter in his absence. The Deanery occupied an important place within the church and thus within the city of Deventer.

About the exhibition
After a long and rich Catholic history, which started with the foundation by Lebuinus in 768 AD, Deventer became Protestant in 1591. After the siege of Deventer by Prince Maurits of Orange, this centuries-long power of the bishops came to an end.

In this exhibition you will become acquainted with Deventer in the 12th century, the origin and layout of the immunity area, the deanery and of course the oldest stone house in the Netherlands as a building.

2
Listen
Deventer in the 12th century
A safe place to live

Protected from the enemy
In response to the Vikings’ attack on Deventer in 882, a defensive wall was built around the settlement.
The route of this new rampart more or less followed the Polstraat, the Brink, the Smedenstraat and the Molenstraat.
At the time, Deventer was one of the first protected settlements in the Netherlands. Not much later, the bishop of Utrecht fled the unsafe river area to settle temporarily in safer Deventer. A few decades later, the bishop moved back to Utrecht, but Deventer remained an important city for the bishops of Utrecht.

In the 12th century Deventer was not yet an independent city, but it fell under the authority of the bishop of Utrecht.
This was determined in 1046 when the German emperor handed over the secular administration of the city to the bishop.
From then on, the bishop was not only the boss of the church, but also the new ruler of Deventer. The city was governed by the bishop’s servants who, over time, increasingly set their own course.

In the 11th and 12th centuries, the emperor and the church fought over who could appoint the higher clergy. Deventer sided with the emperor, which resulted in the city being besieged by bishop soldiers. With great difficulty the population managed to repel the attack. As a reward, in 1123 the inhabitants were granted an exemption from Huisstedengeld, a kind of real estate tax. This is seen as the first step towards urban self-determination.

Most of the buildings in the city were made of wood in the 12th century. Only the most important buildings were made of tuff, such as the church, the city wall and the houses of important church officials. Some people were even buried in a coffin made of tuff.

3
Listen
The immunity
The spiritual heart of the community

The city in the city
In the heart of the city lay the ecclesiastical area, the so-called immunity. Here the members of the chapter lived and worked with their households. The area was physically separated from the rest of the city by a moat and wall. Especially in times of unrest, the wall around the bishop’s court provided extra security for its residents. Moreover, within the immunity, secular law did not apply, but canon law. The city council therefore had no say in it.

Initially, all members of the chapter lived in the chapter monastery, which probably stood against the Lebuinus Church. Gradually, the members of the chapter began to run their own household. A palace was built for the bishop on the site of the former gymnasium
on the New Market. The dean, the church official responsible for the administration, was given a house on
the corner of Lange Bisschopsstraat. In the zone between the Sandrasteeg and the Kleine Poot were houses of canons. The Deanery was located next door.

Within the limits of the immunity were also the Lebuinuskerk, the Mariakerk and the cemetery.

4
Listen
Construction phases
The development of the oldest stone house

Up to and including the second floor, traces can still be found from the earliest construction phase of the oldest stone house. The building was not built in its current form in one go, but was built in several phases.

11th century
A small detached chapel was built in the middle of the 11th century, presumably by order of the first provost of the then recently established chapter.

1130
Later, in 1130, at the behest of provost Von Katzenelnbogen, the construction of a rectangular residence was started, with a larger chapel on the site of the earlier chapel.

Early 13th century
At the beginning of the 13th century, the chapel was extended towards the east in two consecutive phases.

1334
After the city fire of Deventer in 1334, in which the oldest stone house was also damaged, the front house on the Stromarkt was rebuilt within the existing height with a cellar and so-called bel-etage, a floor in prominent houses that served as a residential floor and often partly above. the street level. The stair tower was demolished and the rear house was rebuilt wider.

16th century
In the middle of the 16th century, the extended chapel was increased by a room: ‘de bavenste nije room aen den hoff’. The front house on the Stromarkt was shortened.

Early 17th century
At the beginning of the 17th century, the previously expanded and elevated chapel was further expanded and a second floor was added. The back house of the Stromarkt was provided with a cellar and a first floor and from then on has the same height layout as the front house.

late 18th century
At the end of the 18th century, the building acquired its current shape and size. The top facade was demolished and a new roof was added.
The west facades are plastered and fitted with cornices and wooden frames with sliding windows.

After this time, various modernizations were made, such as new windows. The building was also largely plastered. On May 15, 1944, the building was seriously hit by dropping British bombs. In 1978 the property was split. NV Bergkwartier restored the building at Sandrasteeg 8 in 1992, followed by the restoration of the building at Stromarkt 19 in 2003. Later, in 2018, Stromarkt 19 became part of the newly built library.

6
Listen
Inside of the property

Characteristics of the time

Much of the architecture from the earlier construction phases can still be recognized on the south facade of Sandrasteeg 8, but there are also characteristic style elements from the past within the current building.

The light windows on the second floor with so-called sub-columns in the middle are characteristic of the 12th-century construction phase of the Deanery. These partial columns reappeared during renovations to the building in 1939 and 1992, and are still visible today. The outlines of the 12th-century light windows have also been suggested in the stucco on the current inner wall on Sandrasteeg.

In addition to the sub-columns of the light windows, part of the so-called ‘box work’ can also be seen in the inner wall of the building. Casket work is the name for a thick wall, in which an outer and inner wall are bricked and the space in between is filled with rubble. In the 12th-century construction phase of the Deanery, tuff was used for the inner and outer wall, and the wall was filled with mortar, tuff rubble, natural stone rubble and iron rock.

7
Listen
NV Bergkwartier
Urban restoration with respect for the past

Dilapidated city center
At the beginning of the 19th century, large parts of the city center of Deventer. Several large families lived in the houses and there was a lot of poverty. During the Second World War, almost all buildings suffered significant damage. After the war, many buildings were boarded up and no one turns around.

In the mid-1960s, a subsidy was created from The Hague to cover this kind of “war damage”. to clean up. Also the city council of Deventer looked at that.

Deventer in action
A number of residents were concerned about the demolition of a large part of the historic center of Deventer and set up the Stichting Werkgroep Bergkwartier. Later on, the municipality of Deventer joined in and NV Bergkwartier – Maatschappij tot Stadsherstel was founded together with many large and small shareholders. Due to a large subsidy of 1.5 million guilders from The Hague, a real start was made with refurbishing the the Bergkwartier.


Continuous company
On the occasion of this, Prince Claus unveiled a plaque in the Bergstraat on 31 March 1969. NV Bergkwartier has since restored more than 160 buildings. These properties usually remain in ownership and are rented out as a home, church, hotel, restaurant, shop, office or even an archaeological depot!

8
Listen
Crosse of the staff of the bishop of Deventer

This staff cross was made in 1570 for the Franciscan Aegidius de Monte, who became bishop of Deventer in that year. The crosse was used until the eighties by the old Catholic bishop of Deventer.

In niches on the nodus, silver-gilt statues of saints, including Aegidius and Franciscus, can be seen. At the top of the curl is Lebuïnus, patron of Deventer.

The Latin text on the back means: “It is more blessed to give than to receive”. The crosse is a rare fine example of 16th-century Antwerp silversmithing.

9
Listen
Lebuinus chalice

An important motive for a pilgrimage is the search for a cure for a disease or infirmity. The veneration of relics could contribute to this. The countless stories about miraculous healings at graves of saints offer something to hold on to.

In the late Middle Ages, the church allowed pilgrims and other faithful to drink from cups, cups and drinking glasses attributed to saints. This would have a beneficial and medicinal effect.

The Lebuinus chalice was probably also used for this. It was wrongly attributed to the Irish missionary Lebuïnus (†773).

10
Listen
Lebuinus codex

The Lebuinus codex was an evangeliary and will have had a particular function during church festivals, when it was carried in procession and placed on the altar. In addition, the codex also served as an oath book

The codex takes its name from a tradition in Deventer that the texts were handwritten by Lebuinus. However, research has shown that the writing system originated in northern France in the 9th century, after the death of Lebuinus around 773. It is not known how and when the codex ended up in Deventer. The book was discovered in 1860 in the attic of the rectory of the St. Lebuinuskerk. Together with two other books it was used to weight a mangle press.

These reliefs on the cover, made of walrus tusk, show the evangelists: Matthew, John, Mark and Luke. Right in the middle is the head of Bacchus, the Roman god of wine. This may have been added later or was thought to be an image of Christ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Listen
Herzlich willkommen
zum ältesten Steinhaus der Niederlande

Das älteste Steinhaus
Das älteste Steinhaus der Niederlande befindet sich am Sandrasteeg 8 und Stromarkt 19. Das Gebäude wurde im frühen 12. Jahrhundert als Dekanat für das Kapitel von Lebuinus erbaut. Ein Kapitel ist ein Verwaltungsgebiet innerhalb der katholischen Kirche, das oft einer Kirche oder Kathedrale angegliedert war.

Das Kapitel Lebuinus in Deventer wurde im 11. Jahrhundert von Bischof Bernoldus von Utrecht gegründet. Das Dekanat war der Amtssitz des Propstes, des geistlichen Leiters des Kapitels. Auf Anordnung des Bischofs leitete der Propst das Kapitel in seiner Abwesenheit. Das Dekanat nahm innerhalb der Kirche und damit innerhalb der Stadt Deventer einen wichtigen Platz ein.

Über die Ausstellung
Nach einer langen und reichen katholischen Geschichte, die mit der Gründung durch Lebuinus im Jahr 768 n. Chr. begann, wurde Deventer 1591 protestantisch. Nach der Belagerung von Deventer durch Prinz Maurits von Oranien endete diese jahrhundertelange Macht der Bischöfe.

In dieser Ausstellung lernen Sie Deventer im 12. Jahrhundert, den Ursprung und die Anordnung des Immunitätsbereichs, das Dekanat und natürlich das älteste Steinhaus der Niederlande als Gebäude kennen.

2
Listen
Deventer im 12. Jahrhundert
Ein sicherer Ort zum Leben

Vor dem Feind geschützt
Als Reaktion auf den Angriff der Wikinger auf Deventer im Jahr 882 wurde eine Verteidigungsmauer um die Siedlung errichtet.
Die Route dieses neuen Walls folgte mehr oder weniger der Polstraat, der Brink, der Smedenstraat und der Molenstraat.
Deventer war damals eine der ersten geschützten Siedlungen in den Niederlanden. Nicht viel später floh der Bischof von Utrecht aus dem unsicheren Flussgebiet, um sich vorübergehend im sichereren Deventer niederzulassen. Einige Jahrzehnte später zog der Bischof zurück nach Utrecht, aber Deventer blieb eine wichtige Stadt für die Bischöfe von Utrecht.

Im 12. Jahrhundert war Deventer noch keine eigenständige Stadt, fiel aber unter die Herrschaft des Bischofs von Utrecht.
Dies wurde 1046 festgelegt, als der deutsche Kaiser die weltliche Verwaltung der Stadt an den Bischof übergab.
Von da an war der Bischof nicht nur der Chef der Kirche, sondern auch der neue Herrscher von Deventer. Die Stadt wurde von bischöflichen Dienern regiert, die im Laufe der Zeit immer mehr ihre eigenen Weichen stellten.

Im 11. und 12. Jahrhundert stritten sich Kaiser und Kirche um die Ernennung des höheren Klerus. Deventer stellte sich auf die Seite des Kaisers, was dazu führte, dass die Stadt von bischöflichen Soldaten belagert wurde. Mit großer Mühe gelang es der Bevölkerung, den Angriff abzuwehren. Als Belohnung wurde den Einwohnern 1123 eine Befreiung vom Huisstedengeld, einer Art Grundsteuer, gewährt. Dies gilt als erster Schritt in Richtung urbaner Selbstbestimmung.

Die meisten Gebäude der Stadt wurden im 12. Jahrhundert aus Holz gebaut. Nur die wichtigsten Gebäude waren aus Tuffstein, wie die Kirche, die Stadtmauer und die Häuser bedeutender Kirchenbeamter. Einige Menschen wurden sogar in einem Sarg aus Tuff begraben.

3
Listen
Die Immunität
Das geistige Herz der Gemeinde

Die Stadt in der Stadt
Im Herzen der Stadt lag der kirchliche Bereich, die sogenannte Immunität. Hier lebten und arbeiteten die Mitglieder des Kapitels mit ihren Haushalten. Das Gebiet war physisch durch einen Graben und eine Mauer vom Rest der Stadt getrennt. Gerade in unruhigen Zeiten bot die Mauer um den Bischofshof zusätzliche Sicherheit für seine Bewohner. Außerdem galt innerhalb der Immunität nicht weltliches Recht, sondern kanonisches Recht. Der Stadtrat hatte daher kein Mitspracherecht.

Alle Mitglieder des Stifts lebten zunächst im Stiftskloster, das vermutlich der Lebuinuskirche gegenüberstand. Allmählich begannen die Mitglieder des Kapitels, ihren eigenen Haushalt zu führen. Auf dem Gelände des ehemaligen Gymnasiums wurde für den Bischof ein Palais errichtet
auf dem Neuen Markt. Dem Dekan, dem für die Verwaltung zuständigen Kirchenbeamten, wurde ein Haus zugeteilt
Ecke Lange Bisschopsstraat. In der Zone zwischen dem Sandrasteeg und dem Kleinen Poot befanden sich Domherrenhäuser. Nebenan befand sich das Dekanat.

Innerhalb der Grenzen der Immunität befanden sich auch die Lebuinuskerk, die Mariakerk und der Friedhof.

4
Listen
Bauphasen
Die Entwicklung des ältesten Steinhauses

Bis einschließlich des zweiten Obergeschosses finden sich noch Spuren aus der frühesten Bauphase des ältesten Steinhauses. Das Gebäude wurde in seiner jetzigen Form nicht in einem Zug, sondern in mehreren Bauabschnitten errichtet.

11. Jahrhundert
Eine kleine freistehende Kapelle wurde Mitte des 11. Jahrhunderts errichtet, vermutlich im Auftrag des ersten Propstes des damals neu gegründeten Stiftes.

1130
Später, im Jahr 1130, wurde auf Geheiß des Propstes von Katzenelnbogen mit dem Bau eines rechteckigen Wohnhauses begonnen, mit einer größeren Kapelle an der Stelle der früheren Kapelle.

Anfang des 13. Jahrhunderts
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde die Kapelle in zwei aufeinanderfolgenden Phasen nach Osten erweitert.

1334
Nach dem Stadtbrand von Deventer im Jahr 1334, bei dem auch das älteste Steinhaus beschädigt wurde, wurde das Vorderhaus am Stromarkt innerhalb der bestehenden Höhe mit Keller und sogenannter Bel-Etage, einem Stockwerk, das in prominenten Häusern als diente, wieder aufgebaut einem Wohngeschoss und oft teilweise darüber. die Straßenebene. Der Treppenturm wurde abgerissen und das Hinterhaus breiter wieder aufgebaut.

16. Jahrhundert
Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die erweiterte Kapelle um einen Raum erweitert: „de bavenste nije room aen den hoff“. Das Vorderhaus am Stromarkt wurde verkürzt.

Anfang des 17. Jahrhunderts
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde die zuvor erweiterte und erhöhte Kapelle weiter ausgebaut und um ein zweites Stockwerk erweitert. Das Hinterhaus des Stromarktes wurde mit einem Keller und einem Obergeschoss versehen und hat fortan den gleichen Höhengrundriss wie das Vorderhaus.

Ende des 18. Jahrhunderts
Ende des 18. Jahrhunderts erhielt das Gebäude seine heutige Form und Größe. Die obere Fassade wurde abgerissen und ein neues Dach wurde hinzugefügt.
Die Westfassaden sind verputzt und mit Gesimsen und Holzrahmen mit Schiebefenstern versehen.

Nach dieser Zeit wurden diverse Modernisierungen vorgenommen, wie zB neue Fenster. Zudem wurde das Gebäude weitgehend verputzt. Am 15. Mai 1944 wurde das Gebäude durch britische Bomben schwer getroffen. 1978 wurde das Anwesen geteilt. Die NV Bergkwartier restaurierte 1992 das Gebäude am Sandrasteeg 8, gefolgt von der Restaurierung des Gebäudes am Stromarkt 19 im Jahr 2003. Später, im Jahr 2018, wurde der Stromarkt 19 Teil der neu errichteten Bibliothek.

5
Listen
Innerhalb des Grundstücks
Merkmale der Zeit

An der Südfassade des Sandrasteeg 8 ist noch viel Architektur aus früheren Bauphasen zu erkennen, aber auch im heutigen Gebäude finden sich charakteristische Stilelemente aus der Vergangenheit.

Charakteristisch für die Bauphase des Dekanats im 12. Jahrhundert sind die Lichtfenster im zweiten Obergeschoss mit sogenannten Nebensäulen in der Mitte. Diese Teilsäulen tauchten bei Renovierungen des Gebäudes in den Jahren 1939 und 1992 wieder auf und sind noch heute sichtbar. Die Umrisse der Lichtfenster aus dem 12. Jahrhundert sind auch im Stuck der heutigen Innenwand am Sandrasteeg angedeutet.

Neben den Unterstützen der Lichtfenster ist in der Innenwand des Gebäudes auch ein Teil des sogenannten „Kastenwerks“ zu erkennen. Schatullenbau ist die Bezeichnung für eine dicke Mauer, bei der eine Außen- und eine Innenwand gemauert und der Zwischenraum mit Schutt ausgefüllt wird. In der Bauphase des Dekanats im 12. Jahrhundert wurde Tuff für die Innen- und Außenmauer verwendet und die Mauer mit Mörtel, Tuffschutt, Natursteinschutt und Eisengestein verfüllt.

6
Listen
Innerhalb des Grundstücks
Merkmale der Zeit

An der Südfassade des Sandrasteeg 8 ist noch viel Architektur aus früheren Bauphasen zu erkennen, aber auch im heutigen Gebäude finden sich charakteristische Stilelemente aus der Vergangenheit.

Charakteristisch für die Bauphase des Dekanats im 12. Jahrhundert sind die Lichtfenster im zweiten Obergeschoss mit sogenannten Nebensäulen in der Mitte. Diese Teilsäulen tauchten bei Renovierungen des Gebäudes in den Jahren 1939 und 1992 wieder auf und sind noch heute sichtbar. Die Umrisse der Lichtfenster aus dem 12. Jahrhundert sind auch im Stuck der heutigen Innenwand am Sandrasteeg angedeutet.

Neben den Unterstützen der Lichtfenster ist in der Innenwand des Gebäudes auch ein Teil des sogenannten „Kastenwerks“ zu erkennen. Schatullenbau ist die Bezeichnung für eine dicke Mauer, bei der eine Außen- und eine Innenwand gemauert und der Zwischenraum mit Schutt ausgefüllt wird. In der Bauphase des Dekanats im 12. Jahrhundert wurde Tuff für die Innen- und Außenmauer verwendet und die Mauer mit Mörtel, Tuffschutt, Natursteinschutt und Eisengestein verfüllt.

7
Listen
NV Bergkwartier
Stadtsanierung mit Respekt vor der Vergangenheit

Heruntergekommene Innenstadt
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden große Teile der Innenstadt von Deventer. In den Häusern lebten mehrere Großfamilien und es herrschte viel Armut. Während des Zweiten Weltkriegs erlitten fast alle Gebäude erhebliche Schäden. Nach dem Krieg waren viele Gebäude mit Brettern vernagelt und niemand drehte sich um.

Mitte der 1960er Jahre wurde von Den Haag aus eine Subvention geschaffen, um solche “Kriegsschäden” zu decken. Aufräumen. Auch der Stadtrat von Deventer hat sich das angeschaut.

Denver in Aktion
Einige Anwohner waren besorgt über den Abriss eines großen Teils des historischen Zentrums von Deventer und gründeten die Stichting Werkgroep Bergkwartier. Später schloss sich die Gemeinde Deventer an und NV Bergkwartier – Maatschappij tot Stadsherstel wurde zusammen mit vielen Groß- und Kleinaktionären gegründet. Dank einer großen Subvention von 1,5 Millionen Zünften aus Den Haag wurde mit der Renovierung des Bergkwartiers ein richtiger Anfang gemacht.


kontinuierliches Unternehmen
Aus diesem Anlass enthüllte Prinz Claus am 31. März 1969 eine Gedenktafel in der Bergstraat. NV Bergkwartier hat seitdem mehr als 160 Gebäude restauriert. Diese Immobilien bleiben normalerweise im Eigentum und werden als Haus, Kirche, Hotel, Restaurant, Geschäft, Büro oder sogar als archäologisches Depot vermietet!

8
Listen
Kreuz des Stabes des Bischofs von Deventer

Dieses Stabkreuz wurde 1570 für den Franziskaner Aegidius de Monte gefertigt, der in diesem Jahr Bischof von Deventer wurde. Das Kreuz wurde bis in die achtziger Jahre vom alten katholischen Bischof von Deventer verwendet.

In Nischen auf dem Nodus sind silbervergoldete Statuen von Heiligen zu sehen, darunter Ägidius und Franziskus. An der Spitze der Locke steht Lebuïnus, Patron von Deventer.

Der lateinische Text auf der Rückseite bedeutet: „Geben ist seliger als Nehmen“. Das Kreuz ist ein seltenes schönes Beispiel der Antwerpener Silberschmiedekunst des 16. Jahrhunderts.

9
Listen
Lebuinus-Kelch

Ein wichtiges Motiv für eine Pilgerreise ist die Suche nach einem Heilmittel für eine Krankheit oder ein Gebrechen. Dazu könnte die Reliquienverehrung beitragen. Die unzähligen Geschichten über Wunderheilungen an Heiligengräbern bieten etwas zum Festhalten.

Im späten Mittelalter erlaubte die Kirche Pilgern und anderen Gläubigen, aus Bechern, Bechern und Trinkgläsern zu trinken, die Heiligen zugeschrieben wurden. Dies hätte eine wohltuende und medizinische Wirkung.

Wahrscheinlich wurde dafür auch der Lebuinus-Kelch verwendet. Es wurde fälschlicherweise dem irischen Missionar Lebuïnus (†773) zugeschrieben.

10
Listen
Kodex von Lebuinus

Der Lebuinus-Codex war ein Evangeliar und wird eine besondere Funktion bei Kirchenfesten gehabt haben, als er in Prozessionen getragen und auf dem Altar aufgestellt wurde. Darüber hinaus diente der Kodex auch als Eidbuch

Der Codex hat seinen Namen von einer Tradition in Deventer, dass die Texte von Lebuinus handgeschrieben wurden. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass das Schriftsystem im 9. Jahrhundert nach dem Tod von Lebuinus um 773 in Nordfrankreich entstand. Es ist nicht bekannt, wie und wann der Kodex nach Deventer gelangte. Das Buch wurde 1860 auf dem Dachboden des Pfarrhauses der St. Lebuinuskerk entdeckt. Zusammen mit zwei anderen Büchern wurde es zum Wiegen einer Mangelpresse verwendet.

Diese Reliefs auf dem Deckel aus Walrosszahn zeigen die Evangelisten: Matthäus, Johannes, Markus und Lukas. In der Mitte befindet sich der Kopf von Bacchus, dem römischen Weingott. Dies kann später hinzugefügt worden sein oder wurde für ein Bild von Christus gehalten.

Translate